EN

قوانین و مقررات باشگاه متخصصان

دستورالعمل عضویت در باشگاه متخصصان نمونه‌برداری معدنی

 

مقدمه

این دستورالعمل با توجه به ساختار باشگاه متخصصان نمونهبرداری معدنی و تحقق اهداف آن، اتخاذ یک روش واحد در عضویت و نحوه همکاری و پشتیبانی اعضا تدوین شده است.

مزایای عضویت در باشگاه :

عضویت موقت: اعضای موقت در طول مدت عضویت می‌توانند علاوه‌بر عضویت در کانال عادی اعضا و استفاده از اطلاعات و مطالب تخصصی این کانال اختصاصی، از یک دوره آموزشی تعریف شده در دستورالعمل آموزشی بهطور رایگان استفاده نموده و به عضو پیوسته تغییر وضعیت دهند.

عضویت پیوسته: اعضای پیوسته باشگاه با دریافت گواهینامه مهارت، به عنوان همکاران متخصص نمونه‌برداری تایید شده از سوی موسسه آموزشی پژوهشی یونیدرو، مجموعه دانش بنیان کانساران بینالود و نهادهای آموزشی همکار، علاوهبر بهرهگیری از سوی موسس در واحدهای معدنی، به سایر آزمایشگاههای مرتبط و متقاضیان دریافت خدمات برداشت و نگهداری نمونه معدنی مطابق با استانداردهای بین المللی نیز  معرفی می‌شوند. سطح بهرهمندی از این خدمات متناسب با سطح دانش حرفه‌ای کسب‌شده مطابق این دستورالعمل، خواهد بود.

1-    تعاریف و مفاهیم

تعاریف و مفاهیم بهکار رفته در این شیوه نامه عبارتند از:

عضو: منظور عضو باشگاه متخصصان نمونهبرداری معدنی است.

باشگاه: منظور باشگاه متخصصان نمونهبرداری معدنی است.

گواهینامه: منظور گواهینامه مهارت حرفه‌ای معتبر از باشگاه است.

نمونه: منظور نمونه  ماده معدنی است.

نمونهبرداری: منظور تمامی مراحل مرتبط با نمونه برداری مواد معدنی ازقبیل: برداشت نمونه، نگهداری و ارسال صحیح، برداشت‌های صحتسنجی و.... است.

آزمایشگاه: آزمایشگاه آنالیز مواد معدنی است.

کمیته: کمیته/کمیته‌های تخصصی که بر حسب نیاز بهمنظور بررسی درخواستهای عضویت، تولید محتوا و ارایه خدمات آموزشی و..... تشکیل می شوند.

گروه/دپارتمان  آموزشی: مرجع تولید و تایید محتوای آموزش‌های تخصصی مرتبط است.

موسس: مجموعه کانساران بینالود به عنوان موسس باشگاه است.

فعالیت‌های معدنی: عملیات معدنی اکتشاف، استخراج، و کانهآرایی و فرآوری مواد معدنی است.

2- ثبت نام و عضویت

1-2- شرایط عضویت 

* افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا در رشته‌های مرتبط با علوم زمین  و معدن هستند، میتوانند درخواست عضویت در باشگاه را داشته باشند.

*عضوپذیری در باشگاه بهصورت مرحلهای و در هر سال بسته به نیاز دریافتکنندگان خدمات و حجم متقاضیان عضویت، حداکثر شش ماه یکبار و 2 بار در سال است.

*متقاضیان عضویت باید علاوه بردارابودن علاقه و انگیزه لازم در  انجام نمونهبرداری حرفهای و کسب مهارت مربوطه و توسعه آن، امکان حضور در سایت معدنی (محدوده معدن- کارخانه) را جهت انجام نمونهبرداری داشته باشند.

*موسس با همکاری نهادهای مرتبط بهمنظور توسعه فرهنگ مهارتپروری در انجام امور تخصصی فعالیت‎های معدنی، تمامی هزینههای مالی اجرای این طرح و توسعه آن را متقبل و عضویت در باشگاه و عمده خدمات ارایهشده به اعضا، با توجه به سطح مهارت و مشارکت آنان رایگان میباشد.

2-2- ثبت نام

ثبت نام در باشگاه از زمان ارسال فراخوان و از طریق سامانه اینترنتی به نشانی  kansaranbinalod/club انجام خواهد شد. متقاضیان باید در بازه زمانی تعیینشده در فراخوان، ضمن مراجعه بهسامانه مذکور و تکمیل اطلاعات خود، نسبت به ثبتنام اولیه اقدام کنند. در این مرحله ارسال تصاویر مدارک شناسایی و فنی خواستهشده در سامانه ضروری است.

*درخواست ثبتنام متقاضی بهمنظور تایید عضویت وی نبوده و کمیته تخصصی باشگاه با بررسی و تطبیق اسناد و مدارک ارسالی و با توجه به سهمیه در نظر گرفتهشده در هر استان، نسبت به تایید و یا رد درخواست عضویت اقدام مینماید.

* کمیته تخصصی موظف است پس از پایان زمان ثبتنام در هر بار فراخوان، حداکثر ظرف مدت 20 روز کاری پروندههای متقاضیان را بررسی و نتیجه را به متقاضی اعلام کند.

3-2-انواع عضویت

الف :عضویت موقت

در صورت قبول عضویت متقاضی در باشگاه، از زمان اعلام بهفرد، وی به عضویت موقت باشگاه پذیرفته  و کارت با کد عضویت موقت برای وی صادر میشود. مدت اعتبار این کد حداکثر شش ماه است و متقاضی باید در ظرف مدت مقرر نسبت به تبدیل وضعیت عضویت خود به پیوسته اقدام نماید.

ب: عضویت پیوسته

اعضای موقت که در بازه زمانی مقرر (ششماه)، موفق به گذراندن اولین دوره آموزش مجازی شوند، به عضویت پیوسته باشگاه پذیرفته میشوند و گواهینامه مهارتی دریافت میکنند.

4-2-ارتقای عضویت

ارتقای عضویت در باشگاه با ارتقا سطح گواهینامه مهارتی و به‌شرح زیر تعریف میشود:

سطح 1: گذراندن حداقل 2 دوره آموزش مجازی و 1 دوره آموزش حضوری و 1 دوره آموزش فوق‏تخصصی مهارتپروری مطابق جدول اعلامی از سوی دپارتمان آموزشی- تخصصی باشگاه و کسب امتیاز خدمات مهارتی برجسته.

سطح2: گذراندن حداقل 2 دوره آموزش مجازی و 1 دوره آموزش حضوری مطابق جدول اعلامی از سوی دپارتمان آموزش تخصصی باشگاه

سطح 3 : گذراندن حداقل 2 دوره آموزش مجازی مطابق جدول اعلامی از سوی دپارتمان آموزش تخصصی باشگاه

5-2-تمدید عضویت:

           تمدید عضویت صرفا به افراد دارای عضویت پیوسته اختصاص دارد و این افراد در صورت عدم احراز شرایط لغو عضویت مندرج در بند ب قسمت 6-2 این دستورالعمل، میتوانند با مراجعه به سامانه باشگاه، درخواست تمدید گواهینامه را داشته باشند.

6-2-لغو عضویت

الف: اعضای موقت: افرادی که بهعضویت موقت باشگاه درآمده‌اند، درصورت عدم احراز شرط لازم تبدیل وضعیت بهعضویت پیوسته در بازه زمانی ششماهه،با ارائه مستندات قابل قبول در مورد دلایل عم تبدیل وضعیت و در صورت تایید کمیسیون عضویت، حداکثر برای یک دوره شش ماهه دیگر ، عضویت موقت آنها تمدید و در غیر اینصورت  لغو عضویت خواهندشد. تقاضای عضویت این افراد در فراخوانهای بعدی باشگاه، بلامانع است.

ب: اعضای پیوسته: اعضایی که به عضویت پیوسته باشگاه درآمدهاند درشرایط زیر  لغو عضویت خواهند شد:

-         عدم فعالیت مهارتی در طول مدت یکسال (درصورت معرفی از سوی باشگاه برای انجام نمونهبرداری)

-         عدم رعایت قوانین فنی و حرفهای و استانداردهای نمونه برداری موردتایید باشگاه

-         عدم تبدیل ارتقای گواهینامه پس از دوره تمدید متناسب با سطح گواهینامه(به استثنای داراندگان گواینامه مهارتی طح یک)

-         عدم تمدید متوالی گواهینامه طبق ضوابط مصوب (در صورت احراز این شرط عضویت نامبرده در سطح 3، به عضویت موقت و در سطوح 1 و 2، به یک سطح پایین‌تر تغییر می‌کند.)

7-2- حق عضویت

عضویت در باشگاه و استفاده از خدمات آن مطابق این دستور العمل، در اولین فراخوان رایگان است و با حمایت مالی موسس/موسسان و بهمنظور ترویج فرهنگ مهارتپروری تخصصی در فعالیت‌های معدنی صورت میگیرد.

2-   صدور گواهینامه مهارت:

             برای اعضای پیوسته باشگاه، متناسب با میزان امتیاز کسبشده طبق جدول امتیازبندی و احراز شرایط تعریفشده در این دستورالعمل، گواهینامه صلاحیت حرفهای صادر میشود. این گواهینامه ممهور به تایید یونیدرو، آزمایشگاه کانساران بینالود و مراکز آموزشی معتبر است.

3-     مدت اعتبارگواهینامه مهارتی:

     بهمنظور بهروزنگه داشتن دانش فنی اعضا و افزایش مهارتهای آنان، مدت زمان اعتبار گواهینامه بهشرح زیر است :

-         سطح یک: 2سال  و قابل تمدید با دوره توالی نامحدود

-         سطح دو: 2سال  و قابل تمدید به مدت 2 بار متوالی

-         سطح سه: 1 سال و قابل تمدید به مدت 2 بار متوالی

4-   تایید صلاحیت عضویت:

تایید عضویت موقت متقاضیان برعهده کمیته بررسی درخواستهای واصله و بر‌اساس مطالعات نیازسنجی منطقه‌ای و استانی در کشور خواهد بود. 

5-   انواع خدمات باشگاه:

    اعضا پیوسته باشگاه میتوانند متناسب با سطح مهارت خود از خدمات باشگاه استفاده نمایند. این خدمات شامل گروههای زیر است:

-         دورههای آموزش مجازی و حضوری

-         معرفی به صاحبان معادن و واحدهای معدنی به عنوان کارشناس ماهر نمونهبرداری

-         همکاری با باشگاه در برداشت و آنالیز نمونهها برحسب نیاز

-         دریافت بهروزترین استانداردهای نمونهبرداری در جهان

-         دریافت جزوات آموزشی کاربردی و ویژه

-         مقالات و تحقیقات علمی مرتبط و معتبر

-         مشاوره فنی از مدرسان و مشاوران باشگاه

-         عضویت در کانالهای تخصصی ویژه باشگاه

-          شرکت در رویدادهای مشارکتی ویژه اعضا از قبیل مسابقات و...

-         همکاری با باشگاه به عنوان مدرس و یا مشاور با کسب شرایط لازم.

6-   نحوه دریافت خدمات باشگاه:

اطلاعرسانی نوع و نحوه دریافت تمامی خدمات مذکور در این دستورالعمل، از طریق سامانه باشگاه و پست الکترونیکی عضو صورت می‌پذیرد. از ظرفیت شبکه های اجتماعی نیز در مراحل مختلف فعالیت باشگاه در فرآیند اطلاع رسانی و اشتراک دانش بهره لازم گرفته خواهد شد.

7-     آموزش و ارتقای دانش مهارتی

      آموزش و مهارت‌پروری اصولی و صحیح اعضا و آمادهکردن آنها برای ارایه خدمات بهمتقاضیان، هدف اصلی باشگاه محسوب میشود.  در برگزاری دوره و انتقال دانش فنی معتبر و مورد نیاز ، موثرترین شکل ممکن مدنظر است. نظر به اهمیت موضوع، عناوین دوره‌های مورد نیاز و سرفصلهای آموزشی، مدرسان، مدت زمان،  نحوه برگزاری و سایر موارد مرتبط با ارایه دورههای آموزشی توسط این دپارتمان تعیین و در قالب  شیوه نامهای اجرا میشود. این شیوه نامه از طریق سامانه باشگاه بهاطلاع اعضا خواهد رسید.

    یکی از اقدامات تکمیلی این باشگاه، ارتقای مداوم و بهروز نگهداشتن دانش فنی اعضا است. از این‌رو دپارتمان آموزشی علاوه بر ارایه دوره‌های تخصصی با بهروزرسانی محتوای دوره‌ها، دانش علمی و عملی اعضا را در زمینه مورد فعالیت باشگاه نیز ارتقا میبخشد.

8-  خدمات برجسته

اعضایی که مادام حضور در باشگاه ضمن ارتقا سطح مهارتی خود و شرکت در دورهها ی علمی و عملی، در توسعه فعالیت‏های باشگاه، ارتباط موثرتر و اشتراک دانش فنی بین اعضا، ترویج و فرهنگسازی و تبیین نقش و اهمیت نمونهبرداری صحیح در فعالیتهای معدنی و شبکهسازی موثر باشگاه در بخش معدن و عمران کشور فعالیتهای فوق برنامه داشته باشند، مشمول امتیاز خدمات برجسته مندرج در جدول امتیازات مهارتی میشوند. علاوه برآن، به عنوان همیاران باشگاه نیز در دپارتمانهای تخصصی از آنان استفاده خواهد شد.

9-   جدول محاسبه امتیازات

ردیف

شرح

مقدار

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

1

دوره آموزش مجازی

1دوره

5

 

2

دوره آموزش عملی- حضوری مهارتی

1دوره

10

 

3

دوره آموزش تئوری-حضوری

1دوره

8

 

4

تکمیل و مسندسازی گزارشهای نمونهبرداری

هر گزارش

0.25

 

5

بهروز نگهداشتن توان مهارتی

 

0.25

10

6

شبکهسازی بین اعضای باشگاه

 

0.25

3

7

خدمات برجسته

 

0.25

4

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی

 

2

2

کارشناسی ارشد

 

3

3

دکتری

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-  جدول امتیاز مورد نیاز برای  هر سطح

ردیف

شرح

حداقل امتیاز

1

سطح سه

12

2

سطح دو

23

3

سطح یک

36

4

مشاور باشگاه

45 به بالا

 

 

 

 

 

 

 

تبصره: لازم به ذکر است گذراندن حداقل دوره‌های آموزشی مندرج در بند 2-4 این شیوه‌نامه شرط لازم برای کسب حداقل امتیاز در هر سطح می باشد.

از معدن تا صنعت، همراه شما هستیم

© کلیه حقوق و محتوای این سایت متعلق به شرکت کانساران بینالود می باشد .
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی توسط اینتک